O nás

 Naše služby:


- zajistíme vám ubytování, letenky
- pomůžeme připravit program pro skupiny i jednotlivce,
- Zastupujeme vybrané cestovní kanceláře a agentury

- Garantujeme stejné cenové podmínky jako pořádající cestovní kanceláře. O slevy a výhody s námi nepřijdete

- Každému klientovi věnujeme osobní péči, pomůžeme vám s výběrem dovolené
- Pravidelně se zúčastňujeme různých školení a studijních cest, tím vám můžeme nabídnout aktuální informace. Poskytneme vám tak zkušeností naše nebo našich stálých zákazníků. Vaše spokojenost je pro nás tou největší odměnou.

- Děkujeme, že jste si pro výběr své dovolené vybrali naši cestovní agenturu.

Hana a Lenka

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

cestovní agentury Termal Travel (dále jen TT), IČ 68102372, se sídlem Karpatská 7, Brno , zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna  (dále jen „CA Termal Travel“).

1. Služby Termal Travel

1.1.   TT zprostředkovává zákazníkům prodej zájezdů (dále jen „zájezd“), ubytování, letenky a pronájem vozů (dále jen „služby cestovního ruchu“) zahraničních cestovních kanceláří, aerolinií a vybraných českých cestovních kanceláří (dále jen „pořadatelé“)

1.2.   TT sama není stranou smlouvy o zájezdu či jiné služby cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem, a proto jí ze zprostředkované smlouvy nevyplývají žádné povinnosti, zejména není oprávněna řešit případné reklamace zájezdů.

1.3.   TT není povinna být pojištěna pro případ úpadku, nicméně pořadatelé, jejichž služby zprostředkovává, jsou pojištěni pro případ úpadku ve státě svého sídla.

2. Smluvní vztah mezi Termal Travel a zákazníkem

2.1.  Smlouvou o zprostředkování se  TT zavazuje zprostředkovat uzavření smlouvy o zájezdu nebo o jiné službě cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem. Dále zavazuje předat veškeré informace, které obdrží od pořadatele zákazníkovi, a naopak předat veškeré informace od zákazníka pořadateli.

2.2.  Smlouva o zprostředkování mezi  TT a zákazníkem je sjednávána bezúplatně. Provize TT je obsažena v ujednání mezi  TT  a pořadatelem.  V některých případech zprostředkování koupě letenky je  TT oprávněna účtovat tzv. „poplatek konsolidátora“. Na tuto skutečnost je povinna zákazníka upozornit.

3. Vznik smluvního vztahu

3.1.  Zákazník může vstoupit do smluvního vztahu s TT buď prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách TT nebo osobně v místě sídla.

3.2.  Pokud zákazník vstupuje do smluvního vztahu s TT online, zadá na internetových stránkách TT  (www.termaltravel.cz, www.termaltravel.com, www.termaltravel.eu ) kritéria zájezdu či jiné služby cestovního ruchu a TT vyhledá pro zákazníka zájezdy či jiné služby cestovního ruchu odpovídající jeho požadavkům.

3.3.  Po výběru konkrétního zájezdu či služby cestovního ruchu vyplní zákazník závaznou či nezávaznou objednávku dle svého výběru.

3.4.  Pokud zákazník bude chtít rezervovat zájezd či službu cestovního ruchu závazně, kliknutím na pole „odeslat objednávku“ se zákazník zavazuje zaplatit cenu zájezdu a řídit se smlouvou o zájezdu uzavíranou mezi ním a pořadatelem.

3.5.  Pokud zákazník rezervuje zájezd či službu cestovního ruchu nezávazně, kliknutím na pole „odeslat objednávku“ je zákazníkovi odesláno potvrzení o nezávazné rezervaci na email. Na základě zakliknutí odkazu „přejít k úhradě objednávky“ obsažené v potvrzovacím emailu a následného zakliknutí pole „zaplatit“ se zákazník zavazuje zaplatit cenu zájezdu a řídit se smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi ním a pořadatelem.

3.6. TT doručí zákazníkovi potvrzení o zaknihování služeb, potvrzení o zájezdu, informace k platbě a všechny ostatní dokumenty a informace, které ji pořadatel poskytne.

3.7. TT upozorňuje zákazníka, že smlouva o zájezdu uzavíraná mezi ním a pořadatelem zájezdu se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele, tedy i okamžik jejího uzavření se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele.

4. Reklamace a škody

4.1. Za řádné poskytnutí zájezdu či služby cestovního ruchu odpovídá pořadatel. TT  jako zprostředkovatel neodpovídá za vady při samotném plnění smlouvy o zájezdu či zajištění služby cestovního ruchu ani za způsobenou újmu.

4.2.  Zákazník může reklamovat vady zájezdu či služby prostřednictvím TT,  avšak o reklamaci rozhoduje výhradně pořadatel a TT je pouhým prostředníkem mezi pořadatelem a zákazníkem. TT zákazníkům doporučuje, aby případné vady reklamovali u pořadatele bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

4.3.  K právům a povinnostem ze smlouvy o zájezdu či jiné službě cestovního ruchu doporučuje TT důkladně pročíst Všeobecné obchodní podmínky pořadatele, jež má zákazník k dispozici před uzavřením smlouvy o zájezdu.

5. Zpracování osobních údajů

5.1.  TT je oprávněna spravovat osobní údaje objednatele v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.  TT je dále oprávněna spravovat údaje osob, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví a datum narození, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.

5.2. Uzavřením smlouvy o zprostředkování zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na svou elektronickou kontaktní adresu.

5.3. Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@termaltravel.cz.

6. Rozhodné právo a soudní příslušnost

6.1.  Smlouva o zprostředkování mezi TT a zákazníkem se řídí českým právem.

6.2.  Všechny spory vzniklé ze smlouvy o zprostředkování budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

6.3.  TT upozorňuje zákazníky, že rozhodné právo pro smlouvu o zájezdu či službě cestovního ruchu se bude určovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 53/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

7. ADR a ODR

7.1.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zprostředkování má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

7.2.  Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2019.

 


Spolupracujeme s námi vybranými cestovními kancelářemi: 

Všechny cestovní kanceláře, se kterými spolupracujeme, jsou řádně pojištěny proti úpadku.