Termal Travel cestovní agentura pro Ischii a Capri

Vaše cestovní agentura
pro Ischii a Capri

Aktuální informace o počasí

+420 776 074 133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všeobecné podmínky

I. Úvod

 1. CA je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovní kanceláře LOSTAR VIAGGI by MYTRAVELLING s.n.c. Di Stalova e Lobikova, sídlem via Card. Lavitrano, 34 80075 - Forio (Na) Italia (dále jen „CK"), se kterou má uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů. Tato CK je pojištěna proti úpadku. Doklad o tomto pojištění zasílá CA zákazníkovi spolu s cestovní smlouvou. Zájezdy, které si u nás objednáte, jsou vždy za stejné ceny a za stejných podmínek jako u pořádající cestovní kanceláře.
 2. CA podle výběru zákazníka uzavření cestovní smlouvy s CK zprostředkuje. Subjektem zavázaným s uzavřených cestovních smluv je přímo CK jejímž jménem je smlouva uzavřena.

II. Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká podáním individuální objednávky na zajištění pobytu, jejím potvrzením, schválením cestovní smlouvy a zaplacením sjednané zálohy.
 2. Vzhledem k výhradně internetové nabídce služeb cestovní agentury se smluvní strany dohodly o přípustnosti zaslání objednávky a schválení cestovní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo faxem. Taková objednávka a cestovní smlouva se posuzují, jakoby byly podány a schváleny osobně. Obě smluvní strany se však mohou dohodnout i jinak.
 3. Cestovní agentura zajistí nezávaznou rezervaci zákazníkova pobytu po dobu tří kalendářních dnů, není-li dohodnuto jinak. Pokud klient v uvedené lhůtě neuzavře s cestovní agenturou cestovní smlouvu, je CA oprávněna rezervaci jednostranně zrušit, a to i bez oznámení zákazníkovi a bez náhrady ze strany zákazníka vůči CA.

III. Práva a povinnosti zákazníka

Základním právem zákazníka je

 • právo na zprostředkování smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
 • právo na informace týkající se místa pobytu, které CA zná a které se týkají pobytu,
 • právo na informace o změnách v cenách nebo službách,
 • právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v čl. VIII. smluvních podmínek,
 • právo na reklamaci za podmínek stanovených v čl. IX. smluvních podmínek.

Základními povinnostmi zákazníka je

 • poskytnout CA potřebné úplné a pravdivé podklady k objednání ubytování,
 • zaplatit před nastoupením pobytu plnou cenu zájezdu, pokud není ujednáno jinak,
 • případné změny v objednávce provádět zásadně písemnou formou,
 • storno objednávky provádět zásadně písemnou formou,
 • v případě storna objednávky v době stanovené v článku VIII. smluvních podmínek zaplatit sjednaný poplatek,
 • dodržovat zákony cílové země. CA nenese odpovědnost za škody vzniklé zákazníkovi v důsledku porušení takových zákonů. Zákazník odpovídá i za jednání a za škody způsobené osobami, které jsou spolucestujícími a jsou jmenovitě uvedeni v objednávce.

IV. Práva a povinnosti cestovní agentury

Zprostředkovat uzavření cestovní smlouvy s CK a objednat u této požadované služby zákazníkem.

Pravdivě informovat zákazníka o všech okolnostech týkajících se poskytovaných služeb, které jsou pro něho důležité a které mu jsou známé.

CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech informací uvedených na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné až ty informace, které obdrží na cestovní smlouvě a v cestovních pokynech zaslaných CA nebo pořádající CK.

Změnit cenu, pokud by k tomu vedly nepředvídatelné okolnosti a důvody zvláštního zřetele, a které by cestovní agentuře bránily v poskytnutí služeb za původně sjednaných podmínek.

CA neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou věcí za pobytu. Zákazník má právo se proti takovým událostem pojistit.

Cestovní agentura si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka v případech, kdy opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky. CA také může odmítnout zákazníka, pokud neuhradil zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace nebo opakovaně nezašle zpět do CA podepsanou cestovní smlouvu. Dále pak cestovní agentura může odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné telefonní číslo.

V. Cestovní smlouva

 1. S ohledem na obsah bodu 2. II. odstavce všeobecných smluvních podmínek obě smluvní strany respektují jako závaznou cestovní smlouvu o poskytnutí služeb a její potvrzení ve formě elektronické pošty (e-mail) s připojeným prohlášením, případně faxem.
 2. Základní podmínkou uzavření cestovní smlouvy je pravdivá odpověď na všechny údaje v objednávkovém formuláři, vyslovení souhlasu se smluvními podmínkami cestovní smlouvy a prohlášení o souhlasu se všeobecnými smluvními podmínkami.
 3. Převzetím a následným potvrzením objednávky a oboustranným schválením podmínek cestovní smlouvy CA a objednatelem stává se CK objednateli zavázána splněním služeb v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Objednatel tímto vstupuje do smluvního vztahu přímo s CK dle jejich všeobecných obchodních podmínek.
 4. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou závazné a CA není odpovědna za následky opožděné platby – ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu.
 5. U některých zájezdů je třeba vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ni také storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vrací vždy v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

VI. Cena

 1. Cena je určena ceníkem zveřejněným na internetové stránce cestovní agentury.
 2. V ceně jsou zahrnuty všechny služby v rozsahu zveřejněném v internetové nabídce. Cenu je možno změnit pouze v případě, že jsou zákazníkovi poskytnuty dodatkové služby podle jeho přání.
 3. Pokud by došlo v průběhu doby od objednávky k realizaci sjednaného pobytu k nepředpokládanému zvýšení měnového kurzu o 10 a více % než byla původně sjednaná cena nebo došlo-li by v cílové zemi u tamních partnerů k nepředpokládaným cenovým navýšením přesahujícím toto procento, je CA oprávněna zvýšit cenu. Avšak je povinna zákazníka na tuto okolnost písemně upozornit a sdělit mu novou cenu. Nesouhlasí-li zákazník se zvýšením ceny, je cestovní agentura povinna zaplacenou zálohu nebo cenu zákazníkovi vrátit, aniž by počítala storno poplatek. Neobdrží-li CA na upozornění o změně ceny písemnou odpověď do pěti dnů po sdělení, má se zato, že zákazník se zvýšením ceny souhlasí. V tomto případě je povinen zaplatit zvýšenou cenu.
 4. Cestovní agentura nesmí sjednanou cenu zvýšit v době kratší než 21 dnů před nástupem zákazníka k pobytu.
 5. Došlo-li by ke změnám v kurzech tak, jak je uvedeno v bodě 3. tohoto článku, má CA právo upravit na internetu zveřejněný ceník o příslušné změny.
 6. Cestovní agentura má právo na zaplacení sjednané ceny služeb před jejich poskytnutím, pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
 7. Zákazník je povinen uhradit zálohu z ceny sjednaných služeb ve výši 50% nejpozději do 15 dnů od doručení faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
 8. Doplatek plné ceny je objednatel povinen uhradit nejpozději 45 dnů před nástupem sjednaného pobytu.
 9. V případě, že zákazník objedná pobyt v době kratší než 30 dnů před nástupem pobytu, je sjednaná cena splatná okamžitě. Nebude-li sjednaná cena zaplacena nejpozději do 5 dnů, má CA právo objednaný pobyt zrušit, pokud nebude mezi smluvními stranami ujednána jiná forma úhrady.

VII. Platby

Zákazník je povinen sjednanou cenu uhradit na bankovní účet cestovní agentury, jehož číslo je uvedeno v cestovní smlouvě o poskytnutí služeb. Platba podle cestovní smlouvy je považována za uhrazenou až ve chvíli, kdy je částka připsána na účet CA.

Úhradu zákazník provede formou zálohy ve výši 50% z ceny pobytu splatné do 15 dnů od doručení faktury. Doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 45 dnů před nástupem pobytu. Pokud zákazník nedodrží týdenní lhůtu stanovenou k úhradě zálohy nebo případně celé ceny pobytu, je cestovní agentura resp. CK oprávněna objednávku bez náhrady zrušit.

Cestovní agentura je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o úhradě zálohy. Po zaplacení celého pobytu je CA povinna vydat zákazníkovi poukaz k pobytu (voucher) s uvedením místa a adresy pobytu nebo adresy italského partnera, který jej na místo pobytu doprovodí.

Bankovní poplatky při tuzemském bezhotovostním styku nese každá ze stran sama. Pokud zákazník bude platbu posílat z banky se sídlem mimo Českou republiku nebo žádá platbu do banky se sídlem mimo ČR, potom je povinen tuto skutečnost CA předem nahlásit a je povinen cestovní agentuře nahradit náklady spojené s mezinárodní platbou, tj. poplatky za přijetí i odeslání mezinárodní platby.

VIII. Odstoupení od smlouvy

 • Cestovní agentura i zákazník mají právo kdykoliv odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formu. Ke zrušení smlouvy dochází dnem doručení písemného oznámení.
 • Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje. Před podpisem smlouvy je objednávka nezávazná. Po podpisu cestovní smlouvy je zákazník oprávněn stornovat objednaný zájezd (odstoupit od smlouvy) podle storno podmínek dané CK , která je pořadatelem vybraného zájezdu.
 • Cestovní agentura může od smlouvy odstoupit jen z důvodu porušení povinnosti zákazníkem.
 • Pokud odstoupí od smlouvy cestovní agentura v důsledku neplnění povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen uhradit cestovní agentuře, resp. CK stornopoplatek ve výši, který je uveden v obchodních podmínkách příslušné CK, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy.
 • Pokud odstoupí od smlouvy zákazník, aniž by důvodem bylo porušení povinnosti cestovní agenturou nebo CK stanovené touto smlouvou nebo občanským zákoníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní agentuře resp. CK odstupné (stornopoplatek) ve výši, který je uveden v obchodních podmínkách příslušné CK, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy.
 • Stornopoplatek odečte cestovní agentura ze zálohy zaplacené zákazníkem za pobyt, pokud taková záloha postačuje. Pokud stornopoplatek výši splacené zálohy převyšuje, je zákazník povinen cestovní agentuře rozdíl doplatit.
 • Zůstatek zaplacené ceny poukáže cestovní agentura zákazníkovi na jím sdělené číslo jeho účtu a to do 15 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Zákazník je povinen uhradit cestovní agentuře stornopoplatek i v případech tzv. závažných důvodů na jeho straně (úmrtí v rodině, nemoc atp.). Pro tento účel se zákazníkovi doporučuje sjednání připojištění cesty a pobytu v zahraničí a pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty u některé z českých pojišťoven.
 • Pokud odstoupí od smlouvy zákazník z důvodu porušení povinnosti cestovní agenturou nebo CK, je mu cestovní agentura povinna bez zbytečného odkladu vrátit vše, co obdržela na úhradu ceny podle zrušené smlouvy, aniž by bylo uplatněno právo na odstupné.

IX. Reklamace

 1. Reklamaci služeb je nutno uplatnit přímo v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK, aby mohla být sjednaná náprava pokud možno na místě samém. V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě, je třeba reklamaci uplatnit u pořádající CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Tato lhůta je zachována také tehdy, pokud zákazník učiní reklamaci u CA. Cestovní agentura po obdržení reklamace (s reklamačním protokolem z místa pobytu potvrzeným delegátem CK, fotografiemi atd.) tuto nejpozději do 3 dnů ode dne jejího přijetí odešle či předá pořádající CK k vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s jejich reklamačním řádem a jejich všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Stanovisko delegáta (reklamační protokol) nebo italského partnera na místě pobytu je podmínkou pro uznání reklamačních důvodů.

X. Ručení, pojištění

 1. Cestovní agentura neručí za škody vzniklé zákazníkovi v důsledku nepředvídatelných jevů a stavů např. živelných katastrof, stávek, nepříznivých povětrnostních podmínek, dopravních nehod atp. Výlohy vzniklé objednateli v jejich důsledku cestovní agentura nehradí.
 2. Ceny pobytů neobsahují žádné pojištění. Cestovní agentura doporučuje zákazníkovi uzavřít úrazové pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů provozovatelem serveru v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou, do odvolání zákazníkem daného souhlasu, a mohou být využity za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze pořadateli zájezdu (CK) nebo osobám, které jsou oprávněny služby nabízet.
 2. Zákazník bere na vědomí, že veškerá písemná a elektronická komunikace mezi ním a CA je zaznamenávána a archivována.
 3. Akceptací cestovní smlouvy zákazník potvrzuje, že jsou mu tyto všeobecné smluvní podmínky známy, dále, že se seznámil se všeobecnými cestovními podmínkami příslušné CK, že je prostudoval a v plném rozsahu je přijímá a že s nimi seznámil i ostatní osoby uvedené v cestovní smlouvě.
 4. Akceptací cestovní smlouvy souhlasí s používáním svých osobních údajů pro potřeby CA a CK. To i jménem všech osob uvedených na cestovní smlouvě, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnily.
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1. 1. 2012.

Partnerské CK

aeolus alex lostar